Er du deltidsansatte med variabel lønn? Må du ta ekstravakter for å oppnå den lønnen du trenger? Opplever du at både arbeids- og fritiden din er ufortsigbar?

Da er du ikke alene, og to av ti deltidsansatte i varehandel ønsker å jobbe mer. Av disse vil over halvparten jobbe fullt. (Kilde: FAFO 2010, Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte). Som ufrivillig deltidsansatt går du glipp av opparbeida rettigheter som foreldrepenger, ledighetspenger, sykepenger og pensjon.  Du er mer utsatt i usikre tider og du får i mindre grad være med på kompetansehevende tiltak som kurs og opplæring. Og sist men ikke minst får du dårligere sosial tilknytning til kolleger og arbeidsplass.

HK vet at det er viktig å ha en lønn å leve av og en arbeidstid å leve med. Målet vårt er heltidskultur, for der heltid er regelen er deltid unntaket. HK har jobbet for og ønsker velkommen endringer i Arbeidsmiljøloven som gir deg rett til samsvar mellom det som står i arbeidskontrakten og det du faktisk jobber.

Loven sier følgende:

§ 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

(1)  Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

Les mer om arbeidstid i arbeidsmiljøloven

Lovendringen er viktig verktøy for deg å få kontraktsfestet riktig stillingsbrøk. Nå gjelder det å ta de nye bestemmelsene i bruk. Kontakt oss om du trenger hjelp til å komme i gang på post@handelogkontor.org.