Våren 2022 skal Stortinget behandle «Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA», kjent som baseavtalen. Regjeringen legger fram avtalen for Stortinget før påske slik at den kan behandles før sommerferien.

Baseavtalen innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i Norge – på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund Orlogsstasjon i Troms. Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Baseavtalen er et klart brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater permanente militærbaser på norsk jord i fredstid.

 Flere av avtalens bestemmelser reiser problematiske sider ved Grunnloven som gjelder nasjonal suverenitet og myndighetsoverføring. Bestemmelsene omfatter et bredt spekter av regler for amerikansk tilstedeværelse på norsk territorium som inn- og utreise, jurisdiksjon, skatte- og avgiftsfritak, bruk av kontraktører og velferdstjenester. Baseområdene skal brukes i fellesskap av norske, amerikanske og andre allierte styrker som gjør det aktuelt med amerikanske infrastrukturinvesteringer på disse stedene. Avtalen er ikke tidsbegrenset, men etter en innledende periode på ti år kan den sies opp med ett års varsel.

 Med denne avtalen fraskriver Norge seg retten til å kunne å inspisere amerikanske fartøy, fly, stridskjøretøy og sivile kjøretøy i eie av amerikansk personell. Avtalen tillater også at amerikanske militære styrker kan bruke og endre norsk sivil infrastruktur. Norge kan verken straffeforfølge eller sørge for at norske lover, internasjonale menneskerettigheter eller norske faglige rettigheter blir fulgt på bassene. Norge skal heller ikke kunne kontrollere lagring og/eller transport av atomvåpen eller våpen forbudt etter norske internasjonale forpliktelser.

 Retningslinjene for alliert aktivitet på norsk jord, i vårt luftrom og våre havområder, har som grunnleggende prinsipp at Norge ikke tillater utenlandsk militær aktivitet som kan oppfattes som provoserende og skape spenning i forholdet til Russland. De siste årene har USAs militære tilstedeværelse i Norge økt kraftig uten at spenningen har gått ned. Tvert imot har Russland økt sin aktivitet i nærområdene, og Norge har fått mindre sikkerhet. Særlig befolkningen i nord har opplevd en rekke negative konsekvenser av den økte spenningen både med tanke på trygghet og livsvilkår generelt.

 Oslo/Akershus HK i Norge er for fred, nedrustning og mot militær eskalering. Vi støtter «Aksjon mot baseavtale med USA” og krever at Stortinget avviser baseavtalen med USA. 

 

Vedtatt på fagforeningas årsmøte 26. mars 2022