Det ble i kveld avholdt ekstraordinært årsmøte med en sak på agendaen, utsettelse av det ordinære årsmøtet.

Avdelingsstyret i Oslo Akershus Handel og Kontor mener det er riktig å avvente gjennomføring av ordinært årsmøte 2021 i håp om at det vil la seg gjøre å samles fysisk innen sommeren. Normalt avholdes våre årsmøter innen utgangen av mars. Etter møte med kontrollkomiteen har vi besluttet å innstille på å løse dette ved å innkalle til ekstraordinært årsmøte med et punkt på agendaen; utsettelsesforslag.

Vi ønsker å strekke oss langt for at en fagforenings viktigste demokratiske beslutninger kan gjøres i fysisk samlet møte. Vårt standpunkt er basert bl.a. på erfaringene fra fjorårets digitale årsmøte i Oslo Akershus, samt forbundets digitale landsmøte i januar. Vår fagforening stemte samlet imot digital gjennomføring av forbundets landsmøte. Selv om det ikke nødvendigvis er noe formelt galt i at de demokratiske spillereglene endres noe ved digitale årsmøter, er det opplagt ikke en like tillitsvekkende metode for å gjennomføre diskusjoner og fatte beslutninger som når vi kan møtes fysisk. For noen oppleves en høyere terskel for å ta ordet, og ikke alle føler seg like sikre på å bruke en nettløsning på denne måten.

Erfaringene fra vårt eget digitale årsmøte i fjor viste også at det krevde betydelige ressurser, både økonomisk og menneskelig, å gjennomføre digitalt årsmøte i en fagforening som har tradisjon for åpne årsmøter hvor alle medlemmer kan delta i debatter og beslutninger.

Under møtet ble det innlevert forslag om å avholde årsmøte digitalt innen utgangen av mai. Av 57 stemmeberettigete stemte 10 for å avholde digitalt årsmøte innen utgangen av mai, mens 9 leverte inn blank stemme. Dette medfører at avdelingsstyrets forslag ble vedtatt. 

Ordinært årsmøtet utsettes til det kan gjennomføres fysisk, når smittevernreglene åpner for at vi kan gjennomføre dette, dog fortrinnsvis senest ved utløp av juni.

Vedvarer smittevernreglene slik at dette ikke kan gjennomføres fysisk så skal årsmøtet gjennomføres digitalt fortrinnsvis innen utløp av juni måned.

Avdelingsstyret gis fullmakt til å kalle inn til ordinært årsmøte med 14 dagers varsel når smittevernsituasjon åpner for dette. Forslagsfristen settes til 7 dager før årsmøtet.

Medlemsmøte

Etter det ekstraordinære årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte hvor forbundsleder Christopher Beckham og leder av LO Øvre Romerike Roy Jonskaas var invitert. Vi diskuterte hvordan smitteverntiltakene rammer Handel og Kontors medlemmer på forskjellige arbeidsplasser, fra hjemmekontor til nedstenging. Hvilke krav kan vi stille til myndighetene og hvilke tiltak kan avdempe pandemiens konsekvenser på våre arbeidsplasser?