Detalj- og faghandelen har lenge vært i omstilling og det stilles nye krav til kompetanse både innen digital markedsføring og netthandel. Handel og Kontor, Virke, LO, NHO Service og Handel og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å utvikle korte og relevante utdanningstilbud. ​

Alle våre medlemmer innen fag- og detaljhandel får nå tilbud om gratis kurs for å øke fagkompetansen! 

For butikkansatte: Målgruppen er butikkansatte som ønsker å få oppdatering på det butikkfaglige og som ønsker på bli tryggere i sin rolle som butikkmedarbeider, servicemedarbeider, kollega og ansatt. Det anbefales et språknivå på B1 og butikkerfaring i minimum 1 år er nødvendig kompetanse. 

Les mer om kurstilbudet til butikkansatte her

For butikkledere: Kurset er åpent for alle, som utøver eller har ønske om å utøve en lederfunksjon i tillegg sin primære funksjon. Aktuelle personer kan blant annet være folk med fagbrev som har eller ønsker lederansvar for en periode og trenger kompetanse på hvordan de skal utøve god ledelse. Kurset kan også bidra til at den enkelte kan søke nye jobber enten i egen eller andre bransjer hvor det er behov for lederkunnskaper.

Les mer om kurstilbudet til butikkledere her

Bransjeprogram

Det er etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Målet med kompetanseprogrammet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling, får nødvendig kompetanse til å mestre den endringen, og dermed blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i kompetanseutvikling.

Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er opplæringstilbud som kan tas i kombinasjon med jobb. 

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge administrer bransjeprogrammene. Om bransjeprogrammene innen fag- og detaljhandel skriver de følgende: Tradisjonelt har detalj-/faghandelen vært preget av lave krav til formell kompetanse. Bransjen har vært en inngangsport til arbeidslivet for mange og en viktig inkluderingsarena. Detaljhandelen består i dag, grovt sett, av faghandel, dagligvare og annen handel, inkludert netthandel.

Endringer i markedet, blant annet på grunn av økt netthandel har gjort at detalj/faghandelen er konkurranseutsatt. Ny teknologi har også økt behovet for omstilling og kompetanseutvikling. Arbeidsoppgaver som butikkansatte tidligere har hatt, faller bort, og nye oppgaver som krever annen kompetanse, oppstår. Det er viktig å styrke kompetansen til de ansatte i bransjen for å være konkurransedyktig.

Det er behov for å utvikle tilbud som treffer de enkelte yrkesgruppene i detaljhandelen, spesielt butikkmedarbeidere og butikksjefer i de små og mellomstore bedriftene. Bransjeprogrammet skal føre til at flere ansatte i detalj-/faghandelen kan få relevante tilbud om etter- og videreutdanning. Bransjen etterspør opplæringstilbud på alle utdanningsnivåer, både formell og ikke-formell opplæring som kan kombineres med jobb, i tillegg til dokumentering av kompetanse bygget opp gjennom arbeidserfaring.