Tariffoppgjøret 2018 med NHO er et samordnet oppgjør hvor LO legger sin samla tyngde inn for å få til reelle lønns- og pensjonsforbedringer for medlemmene. Avdelingsstyret i Oslo/Akershus Handel og Kontor anser ikke at forhandlingsresultatet gir uttellingen vi da forventer og oppfordrer derfor medlemmene å stemme nei. 

AFP-ordningen har gått fra å være en kompensasjon til ansatte i utsatte yrker som ikke klarer å jobbe frem til ordinær pensjonsalder, til å bli en tilleggspensjon for de som allerede har høye inntekter og tilrettelagt arbeid. Levealdersjusteringen viser seg å slå uforholdsmessig hard ut. Sluttvederlagsordningen som gir utbetaling til alle som ufrivillig må gå av etter fylte 50 år, er ødelagt av skattlegging, og at utbetalingene kommer til fratrekk på arbeidsledighetstrygd.

Forhandlingsresultatet som foreligger inneholder endringer som er en start på å tette hullene skapt av de grunnleggende usosiale grepene som tidligere er gjort i pensjonssystemet. Det er bra med øking av tiden en kan være syk før uttak av Avtalefestet Pensjon (AFP), at en nå får oppsigelsestiden ved konkurs godkjent som grunnlag for uttak av AFP hvis en i perioden fyller 62 år, og ikke minst at utbetalingene til 62-64 åringer økes ved et såkalt «slitertillegg». Men forslaget om at dette skal finansieres ved at sluttvederlagsordningen avvikles, er ikke bare å ta fra de som står svakest, men gir faktisk arbeidsgiverne lavere kostnader framover! Særlig med tanke på at forhandlingsresultatet fastslår at arbeidsgivernes økonomiske kostnad skal holdes på samme nivå som i dag, hvilket kan antas å gi lavere utbetalinger til de som går av med AFP i fremtiden.

Den videre usikkerheten i punktene som er foreslått til trepartssamarbeidet med Regjeringen er også vanskelige å kunne anbefale når vi ikke vet de faktiske konsekvensene av disse. Selv om partene har blitt enige om en del prinsipper, skal den endelige ordningen først forhandles om som en del av mellomoppgjøret i 2019. Skulle man ikke bli enige der vil man ikke ha streikerett på resultatet, hvilket gjør at LO stiller svakere i forhandlingene. Et av de uavklarte punktene er hvor lang tid en nå skal måtte jobbe for å få full AFP. Det som uansett ligger i kortene er at omleggingen til uttelling for antall år i AFP-bedrift, da vil måtte tas fra de som kvalifiserer i dagens ordning. Dette er uakseptabelt!

Når det i tillegg ikke ble noen tariffesting av Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) fra første krone – og et magert sentralt lønnstillegg – kan vi ikke slå oss til ro med dette resultatet! Mange av våre medlemmer får ikke gått av med AFP fordi de har for lav opptjening av pensjon. Pensjon fra første krone er derfor et viktig krav som det er verdt å kjempe for.

Et enstemmig avdelingsstyre i Oslo/Akershus Handel og Kontor oppfordrer derfor medlemmene til å stemme nei i uravstemningen – og å stå sammen i kampen for en bedre pensjonsordning!

 

Avdelingsstyret Oslo-Akershus Handel og Kontor