Det er ikke hver dag en blir beskyldt av egen LO-ledelse å spre misvisende informasjon. Oslo-Akershus Handel og Kontor er en av medlemsorganisasjonene bak «Pensjon for alle». En fjerdedel av HKs medlemmer er medlem hos oss. Våre bransjegrupper har nylig konkludert med at vi ikke ønsker å bruke neste års tariffoppgjør på reformering av dagens AFP. Derfor var undertegnede med å dele ut løpeseddel med «10 argumenter mot reformert/halvert AFP» utenfor Fellesforbundets landsmøte.

Bak omgjøringen av den opprinnelige tidligpensjonsordningen AFP – til dagens tilleggspensjonsordning AFP – så ligger en pensjonsreform som har to hovedformål:

  • å kutte kostnadene til pensjon
  • å øke arbeidskraftstilbudet (gjennom å heve pensjonsalderen)

Hvis det er slik at LO-ledelsen selv mener at de går foran med et godt eksempel med klar tale i debatten om enda en omgjøring av ordningen til såkalt reformert AFP, lurer vi på hvordan det har seg at nå forbund etter forbund blir besøkt med lange forelesninger om alle påståtte positive sider med omleggingen, uten at det viktigste blir oppfattet:

  • Med Reformert AFP vil de gjennomsnittlige ytelsene til den enkelte kuttes kraftig (langt flere skal inn å dele på potten – sammenlignet med de nye pengene som skal inn i ordningen).
  • Effekten er at færre får mulighet til å gå av med pensjon ved 62 år, bl.a. fordi AFP-ytelsen er en del av beregningen om en har tjent nok så langt i livet, for å få lov å gå av med pensjon.
  • At disse effektene begrenses med overgangsordning endrer ikke det endelige resultatet. Det er de fremtidige generasjoner som vil måtte leve med full effekt av omleggingen.

Av alle elementene som blir trukket fram av LO-ledelsen som entydige positive sider med planene for reformert AFP, så nøyer vi oss i denne omgang med å kommentere ytterligere ett som er spesielt viktig for oss i HK, nemlig reformert AFP som verktøy for opporganisering:

Hvis en i dag står 7 av 9 år i afp-bedrift fram til fylte 62 år (og ellers oppfyller kravene) så regner vi en gjennomsnittlig AFP-utbetaling til å ha en verdi av 1,5 millioner for den enkelte. Dette forslås nå endret til at en kvalifiserer seg ved å ikke være ufør ved 62 år – men får avkorting av AFP-utbetalingen etter en brøk iht antall år i arbeidslivet hvor en ikke har faktisk jobbet i en bedrift tilsluttet AFP-ordningen. Dette fremstilles som om vi nå får et forbedret argument/verktøy for å organisere. Visstnok spesielt når vi har unge ansatte i bedrifter som bruker dagens afp som motargument til å tegne tariffavtale.

Hva med å bare forklare at dagens innbetalinger når en er ung går til et kollektivt fond som en har rettigheter i og får pensjon fra om du kvalifiserer ved 62 år, uavhengig av om du jobber i samme bedrift når du vil gå av? Dette er det vi gjør i dag når vi sloss mot arbeidsgivere som forsøker å forvirre unge ansatte med påstander om at de ikke får noe igjen for AFP-innbetalingene. At vår egen LO-ledelse nå høres ut som et ekko av disse arbeidsgiverne er overhode ingen drahjelp for oss som jobber med dette!

Vi frykter derimot at verdien av ett år i tariffbedrift i reformert ordning blir så lav og ligger så langt fram i tid, at AFP-argumentet vil miste sin verdi. Våre utregninger viser at et år i AFP-bedrift vil tilsvare langt under 1000-lappen pr år som AFP-pensjonist. Et slikt beløp vil alt for enkelt kunne erstattes med økt OTP-innbetalinger fra arbeidsgivere som vil hindre tariffavtale-krav. Dette i motsetning til dagens AFP som gjennom 7 av 9 år gir så høy utbetaling fra et fond utenfor bedriften, at det for de fleste fagforeningsknusere ikke vil svare seg å betale ut de som ønsker gå av ved 62 år.

Om LO-ledelsen mener at dette er misvisende så må de for all del forklare for oss hva som er feil med resonnementet.

Enn så lenge er vi av den formening at neste års tariffoppgjør må brukes på å sikre reallønnsvekst! Vi kan ikke binde flere framtidige oppgjør til luftslott, når vi ikke klarer ivareta vår viktigste oppgave som fagorganiserte, å sikre lønna til våre medlemmer i dag!

 

John Thomas Suhr, fagforeningsleder Oslo-Akershus Handel og Kontor

Fawsi Adem, regionleder Handel og Kontor region Øst