Oslo-Akershus Handel og Kontor har opplevd en rekordstor medlemsvekst de siste årene. Fra 2015 har vi gått fra rett over 15 000 medlemmer til dagens nesten 20 000 medlemmer. Det er ca 30 % økning på 10 år, og det er ingenting som tyder på at trenden skal stanse nå.

Oppskriften har vært å gjøre den lokale fagforeninga til et samlingspunkt hvor vi bruker styrken i å være mange erfarne tillitsvalgte til å bygge sterke klubber lokalt i bedriftene. Fokus er å sette tillitsvalgte i stand til å kjempe for sine egne interesser, istedenfor å redusere medlemmene til klienter som trenger bistand.

I dag er vi 4 hel- og deltids frikjøpte tillitsvalgte i avdelinga Oslo-Akershus, i tillegg til 2 frikjøpte i region Øst. Vi har etablert et Tillitsvalgtsenter sentralt på Youngstorget hvor vi har hyppige medlemsmøter, kurs og aktiviteter. HK-tillitsvalgte kan også bruke kontorfasilitetene til klubbaktivitet.

Nå forsterker vi denne strategien med å gå til frikjøp av ytterligere 2 årsverk til å jobbe sammen med oss. De to tillitsvalgte vil ha et spesielt ansvar for denne systematiske organiseringsaktiviteten.

Vi søker primært personer som har erfaring som tillitsvalgte, inkludert organisering av klubb og forhandlinger med arbeidsgiver. De må også ha gjennomført tillitsvalgtkursrekke eller ha tilsvarende realerfaring. Oppgavene krever god evne til å kommunisere og samhandle med andre, og vil i like stor grad inkludere oppsøkende virksomhet ute på arbeidsplassene som aktivitet på Tillitsvalgtsenteret.

Dette er ikke ansettelser, men fulltidslønnede verv i organisasjonen. Som tillitsvalgt i bedrift med tariffavtale så vil en kunne kreve permisjon for vervet etter Hovedavtalens bestemmelser. Valgperioden innstilles på 2 år.

 

Valget gjennomføres på årsmøtet i fagforeninga lørdag 16. mars og vi trenger dine forslag på kandidater!

Send inn forslag innen 8. februar, helst med en begrunnelse.

 

Vedtatt Prøveprosjekt mandat

Mer informasjon om prøveprosjektet

Ytterligere spørsmål kan rettes til fagforeningslederen vår, John Thomas Suhr.